Avslutade projekt

UmA – Unga med Aktivitetsersättning
En förstudie med syfte att, med hjälp av kartläggning och omvärldsanalys, ta fram konkreta förslag till hållbara insatser för gruppen.

Föräldrastöd i Lundavälkomsten
Projektet fångar upp nyanlända föräldrar som har sina barn på Lundavälkomsten och erbjuder, med hjälp av Studiefrämjandets “Älskade barn”, en bättre integration. Finns ambition att implementera…

TINA
En förstudie som ska kartlägga och föreslå insatser kring de som varit inskrivna mer än 8 år på Arbetsförmedlingen.

Rådrum
Samfinansierat projekt mellan AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden) och Finsam för frivilligbaserad rådgivning till nyanlända. Drivs bl.a. av HUT Skåne och IM. Är implementerad.

Mötesfokus
Maria Fogelquist från Arbetsförmedlingen har arbetat fram en metod för effektiva samverkansmöten som vi nu sprider i myndighetsgemensamma utbildningar. Är delvis implementerad

KAOSAM
För 0-placerade med försörjningsstöd och med oklar hälsa. Kompetensutveckling och SIP som verktyg. Är implementerad.

Arbetsintegrerade sociala företag
Detta var en förstudie som utredde förutsättningarna, dels för att etablera sociala företag på bostads- och kontorsområdet Brunnshög, dels för att etablera fler arbetsintegrerade sociala företag generellt i Lunds kommun.

Implementeringsprojekt i Comung
Ett implementeringsprojekt för den grupp som hittills inte kunnat ges plats på Comung för individuella insatser, dvs de som inte är aktuella varken hos Arbetsförmedlingen eller kommunen. Finansierades först av ESF och därefter av Finsam. Är delvis implementerad

Comung
En stor satsning på att bygga en fysisk samverkansplattform i gemensamma lokaler mellan Arbetsförmedlingen och kommunens socialförvaltning, utbildningsförvaltning och fritidsförvaltning. Finansierades först av ESF och därefter av Finsam. Är implementerad.

IPS
Individual placement and support (IPS) var ursprungligen ett projekt och en metod som finansierades av Socialstyrelsen och som i slutskedet finansierades av Finsam Lund. Är implementerad.

Rehabsamverkan
Det var en samverkansplattform mellan flera myndigheter på Råby gård med syftet att utreda arbetsförmågan hos personer som kunde remitteras från kommun, sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utvärdering visade goda resultat, men implementerades inte.

Krami
En förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för att starta en Kramiverksamhet i samverkan med flera kommuner. Lunds kommun valde dock att inte gå med och då saknades förutsättningar att gå vidare.

Kreativa akademin
En samverkan mellan Vuxenpsykiatrin, Lunds kommun och Arbetsförmedlingen via en ideell förening, Kreativa Akademin. Bygger på att använda teatern som verktyg för rehabilitering av människor som står långt från arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa. Lever vidare med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden och eventuellt från ESF.

KRAFT
Ett försök till samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen kring personer som står mycket långt från arbetsmarknaden. Skulle behövt ett bättre samarbete med sjukvården och implementerades inte.

Kristallenprojektet
Ett samarbete mellan Lunds kommuns serviceförvaltning, Arbetsförmedlingen och Fontänhuset som gick ut på att bereda plats för personer med psykisk ohälsa på kommunhuset Kristallen med hjälp av omfattande handledning från Fontänhusets personal. Projektet avslutades i förtid trots mycket goda resultat, dels på grund av sjukdom och dels på grund av felaktig organisation. Det har ersatts av samarbete mellan projekten Exa(k)t och IKA som just nu pågår.

Samverkansresurs i AF
Detta projekt gick ut på att undersöka vilka samverkanseffekter som skulle uppstå om Arbetsförmedlingen fick en samverkansansvarig person på samma sätt som de samverkansansvariga tjänsterna på Försäkringskassan. Samtliga övriga myndigheter, liksom Arbetsförmedlingen själv upplevde en mycket stor skillnad, vilket ledde till att Arbetsförmedlingen implementerade och permanentade tjänsten.

Unga Vuxna
En verksamhet vars grundläggande tanke var att unga mellan 16-25 ska ha en väg in utan väntetid där det finns en mängd olika sorters personal, där man erbjuder ett begränsat antal möten och där man slussar vidare till rätt instans om det finns ett behov av det. Ett samarbete mellan socialtjänst, Primärvård, Vuxenpsykiatri och BUP. Verksamheten permanentades och implementerades till s:t Lars vårdcentral och fick dessutom ackreditering inom hela Region Skåne.