Teater över gränserna

Teater över gränserna drevs av Kreativa akademin med Studieförbundet Vuxenskolan som projektägare och med medel huvudsakligen från ESF men medfinansierades av Finsam Lund i form av nedlagd arbetstid från förbundschefen. Fontänhuset, Vuxenpsykiatrin och Lunds kommun var också viktiga Parter. Finsam Lund finansierade starten av Kreativa Akademin 2013 som därefter fått stöd av Allmänna arvsfonden, och nu ESF.  Idén bygger på att använda teatern som verktyg för rehabilitering av människor som står långt från arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa. Målet med projektet var att få de myndigheter som idag utnyttjar verksamheten att också ta ansvar för finansieringen. De uppföljningar som gjorts antyder att verksamheten var mycket effektiv och framgångsrik. Nedan finns den utvärdering som gjordes av verksamheten 2014.

Projektet avslutades i förtid på grund av godtycklig påtryckning från ESF mot Studieförbundet vuxenskolan efter att ett anonymt klagomål framförts till ESF som inte utreddes.

Utvärdering Kreativa akademin 2014

TÖGBrochyr
OnePagerTÖG