Kartläggning av behov av arbetsmarknadsinsatser

Syftet med kartläggningen är att få ett underlag och analys, utifrån frågeställningar som beskrivs i ansökan, till styrgruppen för strategisk samverkan eller till annan part som behöver, att ha som underlag vid analyser, diskussioner och vid beslut om inriktningar , projekt och insatser gällande arbetsmarknads- eller studieinsatser.

Socialförvaltningen i Lund har beviljats 200 000 kr  för kartläggningen som kommer att ske under våren 2020.

AnsökanKartläggning2019