Pågående projekt och Verksamheter

Exa(k)t
Drivs av Fontänhuset med Arvsfondspengar tillsammans med två Finsamprojekt. Stöd för unga som anställs i kommunen.

F-ACT
En förstudie i socialförvaltningens regi i samarbete med vuxenpsykiatrin i syfte att införa metoden F-ACT i socialförvaltningens ordinarie verksamhet.

Initiativet Lund
Socialt företagsprojekt för nyanlända med ESF och Finsam tillsammans.

Inkluderande Arbetsmarknad
Hjälp och stöd till arbetsgivare för att anställa och behålla personer med funktionsnedsättning.

Internkoordinerad arbetsmarknad
Letar upp arbetsplatser i kommunen tillsammans med Exa(k)t, Inkluderande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Kartläggning av behov av arbetsmarknadsinsatser
Socialförvaltningen I Lund vill tillsammans med i huvudsak Arbetsförmedlingen få en bättre bild av hur behovet av arbetsmarknads- och studieinsatser ser ut, men även av kompetensförsörjningsbehovet.

Mariamottagning mellersta Skåne
Med samordnad missbruksbehandling för unga förebygger vi avhopp från skola och arbete.

Metodhandbok för ensamkommande
Finsam Lund och Malmö Stödjer Region Skånes Kunskapscentrum migration och hälsa i produktionen av boken riktad till myndigheter och organisationer.

Insam
Projektet syftar till att utveckla effektiva insatser för nyanlända i etablering som på grund av psykisk ohälsa har svårt att delta i SFI och praktik.

Säkra Övergångar vid Psykisk Ohälsa
Ett stort samverkansprojekt mellan primärvård, Vuxenpsykiatri, socialtjänst, AF och FK, som bland annat med hjälp av teambaserad mottagning och handledning ska förbättra vården för de som söker sig till vårdcentralerna på grund av psykisk ohälsa.

Samverkansakademin
Samverkansakademin är ett samarbete mellan fyra Samordningsförbund. Inom ramen för akademin anordnar vi utbildningar, föreläsningar, seminarier, frukostmöten som har som mål att bidra till bättre samverkan mellan myndigheter.

Teater över gränserna
Rehabilitering med teater som verktyg har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att få människor långt från arbetsmarknaden att känna sig behövda och upptäcka att dom kan. Ett ESF-projekt med Finsam Lund som medfinansiär.

Vinnovaförstudien
Med hjälp av AI vill socialtjänsten tidigare upptäcka personer och hushåll som riskerar att hamna i långvarigt behov av försörjningsstöd.