Pågående projekt och Verksamheter

Projekt IRIS
Finsam Lund äger och driver projekt IRIS, som medfinansieras av Europeiska socialfonden(ESF), tillsammans med samordningsförbunden SÖSK och Höganäs, för att med hjälp av 6 delprojekt arbeta med de medborgare som står längst från arbetsmarknaden. Projektperiod är 2021 till och med januari 2026. I Lund kommer 4 delprojekt att genomföras:
VSB – Vuxna med SamverkansBehov
USB – Unga med SamverkansBehov
VSB – Vuxna med SamverkansBehov
Insam(IRIS) – Integration i samverkan
Kompetenstrappan – En väg till arbete inom Vård och omsorg
I Sydöstra Skåne genomförs IRIS Sydöst och
i Höganäs genomförs IRIS Höganäs

AKTIV
Aktiv är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassans enhet unga med aktivitetsersättning och Vuxenpsykiatrin i Lund med syftet att skapa en aktiv vårdplanering för de som beviljas aktivitetsersättning. Projektet, som ägs av Vuxenpsykiatrin och sträcker sig till den 13 februari 2025, samfinansieras av tre samordningsförbund, Lund, Mittskåne och förbundet i Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Vellinge.

Hållbar arbetsmarknad och Näringsliv
Detta projekt ägs av Näringslivsenheten i Lunds kommun och har ambitionen att skapa en arbetsmarknad i kommunen för medborgare som har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet har två riktningar, dels genom social hänsyn vid upphandling, dels genom att skapa och underlätta förutsättningar för sociala företag att etablera sig och verka i kommunen. Projektet sträcker sig till och med juni 2024 och består av en halvtidstjänst placerad på Näringslivsenheten.

Samverkansakademin
Samverkansakademin är ett samlingsnamn för olika verksamheter, insatser och initiativ som inte beviljas särskilda projektmedel, utan drivs av förbundschef tillsammans med andra myndigheter och samordningsförbund. Inom ramen för akademin anordnar vi utbildningar, föreläsningar, seminarier, frukostmöten och workshops som har som mål att bidra till bättre samverkan mellan myndigheter. En stående verksamhet är:
Caseforum som innebär att medarbetare från alla myndigheter träffas fyra gånger per år för att diskutera olika case med syftet att få bättre förståelse för varandras verksamhet, ställa frågor till varandra och att få hjälp att komma vidare i själva

Joint Attention är ett kulturbaserat rehabiliteringsprojekt som Lunds Fontänhus driver med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden. Finsam Lund samarbetar med projektet, dels genom att anvisa deltagare från våra IRIS-projekt, dels genom att Förbundschefen avsätter tid till projektets styrgrupp och referensgrupp. Läs mer om projektet här
Kontaktperson: Magnus Nylander, 0736-743584, magnus,nylander@hotmail.com