Comung 3.0

ComUng är ett samverkansprojekt för unga lundabor mellan 16 till 24 år som varken arbetar eller studerar och som genom kartläggning och vägledning kan komma vidare till arbete eller utbildning.

Syfte
Tanken är att skapa ”en väg in” för ungdomar. Målgruppen är ungdomar 18–25 år, men även yngre som hoppat av skolan kan ingå. Handläggare från Arbetsförmedlingen och socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulenter sitter i gemensamma lokaler i denna samverkansplattform där personalen planerar tillsammans man vad som ska ske i alla ärenden.

Metod
Handläggare från Arbetsförmedlingen och socialsekreterare och arbetsmarknads-konsulenter sitter i gemensamma lokaler i denna samverkansplattform där personalen planerar tillsammans man vad som ska ske i alla ärenden.
Medlet är ett samordningscenter med gemensam information, vägledning och stöd samt en mötesplats för ungdomarna. ComUng samverkar för att mobilisera och bättre utnyttja de resurser och stödåtgärder som finns för målgruppen. Idén är att en gemensam fokusering på hela individen skapar vägar in i samhället med utgångspunkt i varje individs enskilda behov och framtidsdrömmar.

Mål
Projektets mål är ”Fler unga i Lund i innanförskap”. Med tanke på att flera av deltagarna inom ComUng 3 kommer vara avhoppare från gymnasiet blir en återgång till skola, eller likvärdiga studiealternativ, en primär målbild för insatserna. Samtidigt förblir det en målsättning i sig att kartlägga behov och förutsättningar inom målgruppen för en löpande metodutveckling. Som effektmål av den självstärkande aktivering som kommer att ingå i projektet kommer deltagarna uppleva sig mer motiverade och ha en större tilltro till sin egen förmåga och framtid.

Kontaktperson:
Eva Ewetz
eva.ewetz@lund.se
046-358448

Ansökan Comung 3.0