Krami

Syfte
Projektet är en förstudie som syftar till få ett underlag inför ett beslut om en eventuell uppstart av en kramiverksamhet i Lund och dess kranskommuner.

Metod
En projektledare kommer att driva förstudien. Under arbetet kommer information såsom resultat, arbetsmetodik, organisering etc från olika kramiverksamheter att inhämtas, både via material och fysiska besök.
Ta fram underlag och kartlägga ekonomiska vinster och samhällsnytta av en uppstart av krami utifrån de olika samverkansparternas verksamheter och titta närmare på hur man jobbar med målgruppen idag.
Identifiering av kommuner som är aktuella som samverkansparter samt att upparbeta samarbete med dessa.
Skissa på hur en verksamhet i Lund med omnejd skulle kunna se ut organisatoriskt.
Ta fram utkast till avtal/överenskommelser.

Mål
Förstudien skulle kartlägga förutsättningar, utvärdera effekter, behov och vinster med en uppstart av kramiverksamhet. Att upparbeta samarbete med kommun och kriminalvård samt att göra upp en övergripande plan för vidare insatser.

Kontaktperson:
Magita Malmros
Arbetsförmedlingen
magita.malmros@arbetsformedlingen.se

Ansökan Krami

Förstudie

Utvärdering