Säkra Övergångar vid Psykisk Ohälsa

Projektet  har föregåtts av både en kartläggning (nedan projektrapport) och en förstudie som i sin tur lett fram det samverkansprojekt  som pågått i tre år och avslutats framgångsrikt genom att de metoder kring teambaserad mottagning som prövats nu har införts på båda de vårdcentraler som deltagit, Dalby och Linero. Projektet har varit en samverkan mellan Vuxenpsykiatrin i Lund (projektägare), Primärvården Lund, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Lunds kommun. Projektet har utvärderats grundligt som framgår av de många rapporter som kan ses nedan.

Syftet med projektet var att förenkla och förbättra förutsättningarna för individen att stanna kvar i, behålla, få eller återgå i arbete vid för psykisk ohälsa.

Syftet med projektet var också att möjliggöra säkrare och effektivare övergångar mellan primärvård och psykiatri samt säkrare övergångar/samverkan mellan hälso och sjukvård och samverkansparter (arbetsförmedling, försäkringskassa, arbetsgivare och socialförvaltning)

Mål
Dels att patienten upplever ett tydligt stöd för återgång i arbete och om sjukskrivning blir en del av patientens behandling ska den vara, rätt, lagom, säker och jämlik.
Dels att utarbeta en modell med teambaserad mottagning för ökad effektivisering mellan vårdnivåer och myndigheter och arbetsgivare.

Kontaktuppgifter:
Vuxenpsykiatrin: eva-lena.bronmark@skane.se
Primärvård: sara.ee.persson@skane.se

Projektansökan Verksamhet

Ansökan förstudie

Projektrapport kartläggning mars 2016

Sammanställning 2019

Projektbeskrivning Säkra Övergångar

Säkra övergångar. Utvärdering av Tranquist utvärdering.

Säkra övergångar. Samhällsekonomisk Slutrapport av Payoff

Utvärdering av säkrare övergångar vid psykisk ohälsa_ Patienternas perspektiv. Av Susanne Porter