Kristallen Projektet

Syfte

 • Utveckla kunskap och medvetenhet om inkluderande arbetssätt för personer med psykisk funktionsnedsättning på Kristallen.
 • Samverkansvinster med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.
 • Samverkansvinster mellan olika förvaltningar på Kristallen som ett led i projektet ”Ett Lund”.
 • Utveckla samarbetet med HR-enheten på Kristallen.
 • Handledare med erfarenhet från Fontänhusets metodik arbetar direkt på arbetsplatsen och utgör både stöd till deltagarna i projektet och till arbetsledarna på Kristallen.
 • Efter tre år bedöms erfarenheterna från projektet resultera i att ett inkluderande arbetssätt utvecklas och införlivas i det ordinära arbetet på Kristallen.

Metod
Metoden utgår från Fontänhusets värdegrund och arbetsrehabiliteringsmetod i kombination med arbetssättet från supported employment. Stödet ska anpassas efter den enskildes förutsättningar och situation. Handledaren finns tillgänglig för att vid behov ge stöd till både deltagare och arbetsgivarrepresentanter.

Mål
Projektets mål är att utveckla ett inkluderande arbetssätt, öka kunskapen om och minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa.

 • Att personer med psykisk funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla arbetslivskompetens och tänka i nya banor i arbetslivet.
 • Att erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning olika former av individuellt stöd och pröva olika typer av anställningar.
 • Att utveckla en långsiktighet och hållbarhet i samverkan mellan aktörer, stödsystem och förvaltningar.
 • Att utveckla samarbetet mellan brukarorganisationer.
 • Att stödja Fontänhusets idé att utveckla ett socialt företag som kan erbjuda olika servicetjänster.

Kontaktperson
Monique Draker
076-8902732
kristallen@lundsfontanhus.se

För mer information, läs dokumentet.