Rådrum

Tanken med Rådrum är att kunna erbjuda nyanlända rådgivning på det egna språket med hjälp av utbildade frivilligrådgivare. Idén till Rådrum har utvecklats genom ett samarbete mellan Hållbar utveckling Skåne, Sensus studieförbund, IM, Malmö Stad och Region Skåne och finansierades inledningsvis av Europeiska integrationsfonden. Därefter har Asyl-, migrations- och integrationsfonden(AMIF) beviljat medel för drift, utbildning och utveckling till och med 2018. Ansvaret för den övergripande projektutvecklingen ligger på Hållbar utveckling Skåne. Medel saknas däremot för en samordnare, vars uppgift det är att hålla ihop den lokala verksamheten, med schema, rekrytering, utbildning, osv.

Lunds kommun som projektägare tillsammans med Arbetsförmedlingen har beviljats Finsammedel till en samordnare För Rådrum motsvarande 30 % tjänst i Hållbar utveckling Skånes regi. Parallellt startades motsvarande verksamhet i Eslöv och Höör med 30% samordnare med medel från Finsam MittSkåne, vilket underlättade rekrytering av samordnare.

Vad hände sen?
I underlaget för projektet låg kommunens ambition att stödja verksamheten efter Finsams finansiering. Detta skedde också genom att kommunen, genom att ingå en IOP med HUT Skåne och IM och på så sätt finansiera en fortsättning av projektet. Dock återstår att lösa den finansiering som AMIF står för.

Kontaktuppgifter
Projektledare: Magnus Strand, HUT Skåne
Tel: 0707 671103
epost: magnus.strand@hutskane.se

Ansökan Rådrum