IRIS – Individuella resurser – Individuellt stöd

Europeiska socialfonden(ESF) har beviljat medel till Finsam Lund tillsammans med samordningsförbunden SÖSK och Höganäs för att med hjälp av 6 delprojekt arbeta med de medborgare som står längst från arbetsmarknaden. I Lund genomförs 4 delprojekt:

USB – Unga med samverkansbehov
VSB – Vuxna med samverkansbehov
Insam(IRIS) – Integration i samverkan
Kompetenstrappan – En väg till arbete inom Vård och omsorg

I Finsam Sydöstra Skåne genomförs projektet IRIS Sydöst och i Höganäs genomförs IRIS Höganäs.

Projektet har beviljats ESF-medel i två omgångar och pågår från september 2020 till februari 2026. Den totala budgeten under 5 år uppgår till cirka 55 miljoner kronor varav ESF totalt bidrar med Cirka 50%. Inom ramen för projekt IRIS erbjuder också samordningsförbunden sina respektive kommuner en kostnadsfri utbildning i BIP samt metoderna Supported employment och Case Management. Till alla parter erbjuds också en utbildning för särskilda kunskapspersoner för att upprätthålla kunskaperna om BIP i respektive organisation. Du kan läsa mer om erbjudandet under Samverkansakademin

Nedan kan ni se diverse dokument koppade till projektet:

Ansökan till ESF för projekt IRIS1
Förtydliganden till ansökan

AnsökanESF-IRIS2
Förtydligande till ESF