IRIS – Individuella resurser – Individuellt stöd

Projekt IRIS
Europeiska socialfonden(ESF) har beviljat medel till Finsam Lund tillsammans med samordningsförbunden SÖSK och Höganäs för att med hjälp av 5 delprojekt arbeta med de medborgare som står längst från arbetsmarknaden. I Lund kommer 3 delprojekt att genomföras:
USB – Unga med särskilda behov
Insam(IRIS) – Integration i samverkan
Kompetenstrappan – En väg till arbete inom Vård och omsorg

I Finsam Sydöstra Skåne genomförs projektet Möjligheternas väg och i Höganäs genomförs IRIS Höganäs.

Projektet kommer att pågå från september 2020 till februari 2023. Den totala budgeten uppgår till 25 miljoner varav ESF bidrar med 47%. Eventuellt kommer Finsam Lund att tillföra ytterligare medel, bland annat för att tidigarelägga starten av vissa delprojekt.

Ansökan till ESF för projekt IRIS
Förtydliganden till ansökan
Förändringsteori
Gemensam projektkarta individnivå
Gemensam projektkarta organisationsnivå
Mål och indikatorer – komplettering
Projektbudget IRIS