KAOSAM

KAOSAM – Kartläggning av Arbetsförmåga hos individer med Ohälsa och Sjukdom.

Syfte
Syftet med projektet är att pröva en metod och samverkansprocess, genom systematiskt användande av SIP, för identifiering och hantering av individer med oklar arbetsförmåga p.g.a ohälsa och sjukdom, som saknar sjukpenninggrundande inkomst, som är aktuella hos socialförvaltningen och sjukvården samt även i vissa fall hos Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen och som är beroende av helt eller kompletterande försörjningsstöd.
Syftet är också att öka kompetensen hos socialsekreterare och vårdpersonal att arbeta systematiskt med denna grupp.

Genomförande
Via projektledare Elisabeth Ravn och avsatt tid hos övriga myndigheter genomförs SIP-möten som utvärderas och förbättras. Med hjälp av styrgrupp och referensgrupp förbättras samverkan succesivt och byggs in i den ordinarie verksamheten.

Mål
Målet med projektet är att fler individer med oklar arbetsförmåga på grund av ohälsa och sjukdom ska erbjudas rätt stöd, behandling och utredning från rätt instans för att komma närmare arbetsmarknaden och öka sina möjligheter att bli självförsörjande och/eller få rätt ersättning från rätt myndighet.

Genom användande av SIP (Samordnad individuell plan) alt. SVPL (samordnad vårdplanering) som verktyg i samverkan är ytterligare ett mål att lära mer om hur sjukvårdsenheter och myndigheter identifierar, arbetar och driver ärenden som har behov av insatser från flera aktörer s.k. samverkansärenden. Genom att använda SIP i reell miljö i samspel med individen finns förhoppning om lärande och kunskapsutveckling, både på organisations-och teamnivå, om regelverk, parternas uppdrag samt om vilket stöd, behandling och ersättning som finns att erbjuda individen för att han/hon ska kunna komma närmare arbetsmarknaden och öka sina möjligheter att bli självförsörjande. Förhoppning finns även att lärandet och kunskapsutvecklingen som genereras inom projektets ram kan leda till varaktiga förändringar av attityder, strukturer och processer som kan underlätta samverkan.

Vad hände sedan?
Socialförvaltningen i Lund beslutade att permanenta den tjänst som projektledare Elisabeth Ravn tidigare haft med stöd av Finsammedel. Det innebär att det nu finns en person som hela tiden utbildar och handleder personal inom försörjningsstöd när det gäller försäkringsmedicin, sjukskrivningsfrågor, SIP och samverkan med sjukvård och Försäkringskassa.

Kontaktperson:
Elisabeth Ravn
elisabeth.ravn@lund.se
046-357894

Slutrapport Kaosam

Swecos utvärdering av Kaosam